Bedre samarbeid om legemidler

Samarbeidsavtalene mellom de regionale helseforetakene og bransjeorganisasjonene LMI og Melanor er nå oppdatert. Målet er enklere oppfølging og bedre samarbeid.

Publisert 23. juni 2023

Samarbeidsavtalene med Legemiddelindustrien (LMI) ble underskrevet i 2006, mens avtaler med daværende Leverandører til helse-Norge (LFH) – nå Melanor – ble underskrevet i 2011.

Avtalene har ikke vært gjenstand for endringer på nærmere ti år. Nå har avtalene blitt oppdatert og ordlyd i avtalene med LMI og Melanor er nå i all hovedsak lik.  

– Oppdateringen av avtalene bidrar til forenkling, åpenhet og transparens i samhandlingen mellom helseforetakene og leverandører. Dette er viktig for at samfunnet skal ha tillit til helseforetakene og deres medarbeideres uavhengighet, integritet og medisinske vurderinger, sier Terje Rootwelt administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

– Oppdateringen av samarbeidsavtalene gjør handlingsrommet for samarbeid tydeligere. Da blir det enklere for helsepersonell og medisinsk utstyrsindustri å samarbeide om å finne gode effektive løsninger for pasient og helsevesen, sier Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor.

– Oppdateringen av samarbeidsavtalene vil gi en mer effektiv dialog mellom partene. Dette bidrar til at helseforetakene og selskapene kan bruke mer av tiden sin på god pasientbehandling og medisinske løsninger, sier Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI. 

Avtalene ligger på nettsidene til Sykehusinnkjøp under leverandørkontakt.