Kjerkol har svart om Legemiddelverket

Bård Hoksrud (FrP) stilte spørsmålet: Har ministeren egentlig oversikt over prioriteringer og saksbehandling hos Statens Legemiddelverk? Nå har han fått svar.

Publisert 29. juni 2023

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Har ministeren egentlig oversikt over prioriteringer og saksbehandling hos Statens Legemiddelverk?

Begrunnelse

Med henvisning til årsrapporten fra Legemiddelverket som helseministeren nevner (spørsmål besvart 14.06.23) fremkommer det tydelig under tabell «Antall refusjonssaker – legemidler som finansieres over folketrygden i 2022» (s. 16) at antall blåreseptsaker sendt inn av legemiddelselskaper i 2022 var 20 stk. Median saksbehandlingstid var 189 dager, halvparten av sakene klarte de ikke å behandle innen fristen. I Dagens Medisin 13.06.23 kommer det frem at det er ca 40 ansatte innenfor metodevurdering hos Legemiddelverket («Direktoratet for medisinske produkter – et skritt i feil retning» av Kristiansen og Wisløff). For meg er det påfallende at ikke Legemiddelverket klarer å håndtere 20 blåreseptsaker, noe som tilsvarer 0,5 saker per ansatt/år ved siden av å fatte pris- og refusjonsvedtak. Det danske Medicinrådet sitt mål for saksbandlingstid er 16 uker (112 dager) for kostnads-effektivitetsanalyser (Årsberetning 2022), og gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 154 dager. I 2022 gjennomførte de 59 anbefalinger av nye legemidler eller indikasjonsutvidelser, til tross for at Danmark nettopp har innført denne type metodevurdering som Norge har utøvd i en årrekke. Til sammenligning gjennomførte Legemiddelverket 57 metodevurderinger for sykehuslegemidler med en gjennomsnittlig behandlingstid på på 298 dager. Jeg har tidligere påpekt at denne sendrektigheten rammer norske pasienter som venter på tilgang til medisiner.

Svar

Ingvild Kjerkol: Legemiddelverket har ansvar for metodevurderinger både innenfor spesialisthelsetjenesten og for blåreseptområdet. De har en stor bredde i oppgaver knyttet til dette ansvaret, og det er altså ikke slik at det er 40 medarbeidere som jobber kun med metodevurdering av blåreseptsaker. Det er heller ikke slik at disse medarbeiderne kun jobber med å gjennomføre metodevurderinger av nye legemidler og indikasjoner. I 2022 medgikk eksempelvis mye tid til presisering av refusjonsvilkår for CGRP-hemmere, og deretter reversering av vilkårene.

Legemiddelverket prioriterer sin saksbehandlingskapasitet i tråd med prioriteringskriteriene Stortinget har bestemt. Dette innebærer at legemidler med høy forventet nytte og legemidler til behandling av sykdommer med høy alvorlighet, får en høyere prioritet sammenlignet med legemidler med lavere forventet nytte eller til behandling av sykdommer med lavere alvorlighet.

Så langt i 2023 har Legemiddelverket ferdigstilt åtte saker med innsendt dokumentasjon innen blåreseptområdet. Saksbehandlingstiden varierer mellom 59 og 717 dager i disse sakene. Den lengste saksbehandlingstiden har metodevurderingen av Saxenda til behandling av overvekt og fedme, som ble nedprioritert fordi pasientene hadde tilgang til behandling mens vurderingen pågikk. Dersom denne tas ut av regnestykket, er gjennomsnittlig saksbehandlingstid så langt i 2023 179 dager i blåreseptsaker.

Det er ikke mulig å direkte sammenligne arbeidet til Medicinrådet med det Legemiddelverket gjør. Det er likevel relevant å fremheve følgende: I 2022 hadde det danske Medicinrådet 63 ansatte i avdelingen som er mest sammenlignbar med Legemiddelverket. I 2022 avsluttet Medicinrådet ifølge sin årsrapport 46 anbefalinger, 13 revurderinger av tidligere anbefalinger og ni behandlingsveiledninger eller oppdatering av veiledninger. Til sammenligning leverte Legemiddelverket 57 metodevurderinger, 18 forenklede beslutningsunderlag, flere oppdaterte beregninger av kostnadseffektivitet og vurderinger av nye data til Systemet for Nye metoder i 2022. Dette kommer altså i tillegg til de 20 metodevurderingene med innsendt dokumentasjon innen blåreseptområdet. Legemiddelverkets saksbehandlingstid for legemidler som finansieres gjennom spesialisthelsetjenesten var i gjennomsnitt 298 dager i 2022. Dette inkluderer tiden saken har ligget i kø før saksbehandlingen startet. I flere saker har det vært avbrudd i saksbehandlingen i påvente av ytterligere dokumentasjon fra firma og tilbakemelding fra klinikere. I Danmark begynner ikke saksbehandlingstiden å løpe før klinikere og all relevant dokumentasjon er på plass. Antall dager som går med til saksbehandling hos Legemiddelverket og Medicinrådet er derfor lite egnet for direkte sammenligning.