Kjerkol har svart om norsk deltagelse i HERA

Tone Wilhelmsen Trøen (H) stilte spørsmålet: Kan statsråden gi en oppdatert status for regjeringens arbeid, og forhandlingene med EU, for å sikre norsk deltagelse i HERA etter møtet som skulle finne sted 11. mai?

Publisert 29. juni 2023

Spørsmål

Tone Wilhelmsen Trøen (H): Kan statsråden gi en oppdatert status for regjeringens arbeid, og forhandlingene med EU, for å sikre norsk deltagelse i HERA etter møtet som skulle finne sted 11. mai?

Begrunnelse

På tross av at både helseministeren og utenriksministeren har understreket viktigheten av full norsk deltagelse i HERA , har det tatt tid å få i gang forhandlingene mellom EU og Norge. I spørretimen 26. april sa utenriksministeren at forhandlingene fortsatt ikke var i gang, men at det var avtalt et møte 11. mai.
HERA ble etablert i 2021, som følge av lærdommer etter pandemien, og skal være et bindeledd mellom både forskning, utvikling, produksjon, innkjøp og distribusjon av medisinske mottiltak. Målet er å sikre EUs forsyningskjeder for medisinske mottiltak og ivareta den tilgangen Europa trenger på legemidler og medisinsk utstyr. Norge står utenfor denne ordningen, fordi den – som på veldig mange andre områder der Norge søker tettere samarbeid med EU – ikke omfattes av EØS-avtalen. Koronakommisjonens klare anbefaling er også full norsk deltakelse i HERA.
Høyre mener det er helt nødvendig at Norge sikres fullt medlemskap i HERA og at vi blir en del av EUs samarbeid på helse. Det er i norsk interesse å få dette på plass så raskt som mulig.

Svar

Ingvild Kjerkol: Samarbeidet med EU om helse er tett og godt. Samtidig er EU tydelig på at Norge i dag ikke er omfattet av felleseuropeiske ordninger for å håndtere helsekriser som ikke er del av EØS-
avtalen. For regjeringen er det en prioritet å få på plass en avtale med EU om helse-beredskap, og det jobbes aktivt med dette.
Helseberedskapssamarbeidet i EU har utviklet seg med rekordfart siden covid-19 traff Europa. EU har styrket helseberedskapen gjennom å etablere det de kaller EUs helseunion. Etableringen av EUs helseunion dekker et vidt spekter av tiltak som skal sette Europa i stand til å håndtere neste helsekrise. En del av dette er rettsaktene som styrker samarbeidet om alvorlige grensekryssende helsetrusler og utvider mandatene til det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og det europeiske smittevernbyrået (ECDC). Disse er EØS-relevante, og det arbeides nå med å ta disse inn i EØS-avtalen. Regelverket om Health Emergency Preparedness and Response Authorit (HERA) er derimot hjemlet i Lisboa-traktaten artikkel 122 og er ikke EØS-relevant.
For å sikre Norge en fullgod deltakelse i EUs helseberedskap trenger Norge å inngå en egen avtale med EU. Det er avgjørende for å møte fremtidige helsetrusler at Norge har tilgang til hele spekteret av EUs verktøykasse av tiltak, både juridisk og økonomisk. Regjeringen arbeider derfor for norsk deltagelse i EUs styrkede helseberedskap på så like vilkår som EUs medlemsland som mulig.