De tre ekspertgruppene er nå satt

Regjeringen har satt ned tre ekspertgrupper til prioriteringsmeldingen, og nå er mandat og navneliste for de tre gruppene publisert.

Publisert 7. juli 2023

Perspektivgruppen skal gi en vurdering av om dagens helsetjenesteperspektiv fortsatt bør legges til grunn for prioriteringer i helse- og omsorgstjenestene, eller om et bredt samfunnsperspektiv – eller elementer av dette – bør legges til grunn. Hans Olav Melberg – Professor, UiT, leder denne gruppen.

Tilgangsgruppen skal utrede problemstillinger og eventuelt foreslå tiltak knyttet til forholdet mellom nasjonale prioriteringsbeslutninger på gruppenivå (i System for Nye metoder og i ordningen for forhåndsgodkjent refusjon) og beslutninger om enkeltpasienters tilgang til disse metodene på individnivå. Jan Frich – Professor, UiO og administrerende direktør, Diakonhjemmet sykehus, leder denne gruppen.

Åpenhetsgruppen skal vurdere konsekvenser av økt åpenhet, og dersom det er hensiktsmessig, foreslå tiltak som kan styrke åpenhet og etterprøvbarhet i prioriterings-beslutningene på systemnivå og kliniske beslutninger på individnivå. Ingrid Miljeteig, lege og professor ved UiB og leder i klinisk etikkomité, Helse Bergen HF leder gruppen.

– Gode helsetjenester krever gode prioriteringer. De tre ekspertgruppene skal utarbeide et godt grunnlag for arbeidet med den nye prioriteringsmeldingen. Jeg er glad for at vi har fått dyktige fagpersoner til å lede og utrede dette viktige arbeidet, sier Kjerkol til regjeringen.no. – Prioritering handler om å gi et godt, rettferdig og likeverdig tilbud innenfor de ressursene vi har til rådighet. Spørsmål om prioritering skaper naturligvis stort engasjement.

Les saken på regjeringen.no.