Et taktskifte for helsenæringen

- Vi er veldig fornøyde med at regjeringen for første gang har lagt frem et veikart for helsenæringen. De er tydelige på at dette er et taktskifte for vår næring, sier LMIs Leif Rune Skymoen.

Publisert 23. august 2023
PÅ LINDESNES: Da veikartet ble lagt fram, var LMIs leder passende nok hos norsk helseindustris fyrtårn; GE Healthcares fabrikk på Lindesnes.

– Dette er en dag vi har gledet oss til og som er viktig for norsk helsenæring, innledet næringsminister Jan Christian Vestre, som la frem veikartet sammen med helseminister Ingvild Kjerkol – hos Nykode i Forskningsparken.

HOS NYKODE: Næringsminister Jan Christian Vestre og helseminister Ingvild Kjerkol i Nykodes lokaler.

– Dette er en offensiv plan for hvordan vi, sammen med det private næringslivet, skal bygge en mer robust og eksportrettet helsenæring, fortsatte han.

Vestre takket helsenæringen for konstruktive og nyttige innspill og et godt samarbeid.

– Med dette skal vi gjøre Norge og verden til et litt bedre sted, sa han.

Det viktigste i veikartet – for legemiddelindustrien – handler om legemiddelproduksjon.

– Vi gir i dag SIVA og Innovasjon Norge et oppdrag med å etablere en nasjonal satsing på legemiddelproduksjon. Dette betyr stor verdiskaping og det handler også om beredskap. Vi skal i dialog med næringen om hva som skal til, sa næringsministeren.

Han trakk også frem eksportsatsingen: Helsenæringen blir en av få veldig nøye utvalgte strategiske eksportsatsinger:

– Jeg kan avsløre her at det kommer nye, friske midler fra Regjeringen for å booste eksporten fra næringen.

Regjeringen har også satt ned et utvalg som skal se på anskaffelsessytemet i Norge:

– Vi må bygge et hjemmemarked for våre egne landslagsspillere i helsenæringen. Da må vi ha et anskaffelsessystem som tar i bruk løsninger og som vektlegger innovasjon, sa Vestre.

Helseminister Ingvild Kjerkol stemte i: – Denne dagen markere et veiskille for videre satsing på helsenæringen. En levende leverandørindustri er viktig for helsetjenesten og for beredskap.

Fornøyd LMI-sjef

– Det er veldig gledelig at det nå vises tydelig at vår næring blir viktig for Norge framover, sier Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI

Han trekker frem spesielt en nasjonal satsing på legemiddelproduksjon, med forskjellige tiltak som understøtter det. Katapultordningen skal gi bedriftene bedre tilgang til infrastruktur de ellers ikke ville hatt.

Samt den viktige eksportstrategien det jobbes mye med i disse dager.

Tolv utvalgte tiltak fra veikartet

 • Videreutvikle katapultordningen i dagens virkemiddelapparat.
 • Sikre at forskningsmiljøer både i privat og offentlig sektor skal få rask og relevant veiledning av høy kvalitet når de skal gjennomføre kliniske studier i Norge.
 • Utforme en konkret innretning til revidert klyngeprogram.
 • Etablere en helseteknologiordning som støtter innføring av ny velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
 • Legge til rette for næringslivets tilgang til offentlige helsedata.
 • Siva gis i oppdrag i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge å utrede hvordan helsenæringen i større grad kan få nytte av katapultordningen, herunder vurdere om det skal etableres et eget senter for næringen eller om det skal gjøres tilpasninger eller utvidelser i de øvrige sentrene.
 • Innrette FORNY slik at FoU-institusjonene selv tar et ansvar for kommersialisering i tidlig fase.
 • Bidra til å mobilisere norske søkere fra helsenæringen inn mot EUs programmer og ordninger.
 • Vurdere tiltak for å styrke kompetansen om immaterielle rettigheter i helsenæringen.
 • Føre en aktiv næringspolitikk som bidrar til gode samlede rammevilkår som legger til rette for private investeringer og videre vekst.
 • Sørge for økt bevissthet i offentlig sektor om innkjøpsansvar.
 • Sammen med relevant næringsliv utvikle og igangsette en egen eksportfremmesatsing innen helsenæringen som del av Hele Norge eksporterer.

Av disse tiltakene er det 4  tiltak som er spesielt viktige for LMI og for  å utvikle mer og beholde eksisterende legemiddelindustri Norge:

 • Videreutvikle katapultordningen i dagens virkemiddelapparat.
 • Siva gis i oppdrag i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge å utrede hvordan helsenæringen i større grad kan få nytte av katapultordningen, herunder vurdere om det skal etableres et eget senter for næringen eller om det skal gjøres tilpasninger eller utvidelser i de øvrige sentrene.
 • Føre en aktiv næringspolitikk som bidrar til gode samlede rammevilkår som legger til rette for private investeringer og videre vekst.
 • Sammen med relevant næringsliv utvikle og igangsette en egen eksportfremmesatsing innen helsenæringen som del av Hele Norge eksporterer.

Vi ser fram til å dypdykke i satsingsområdene og de 41 tiltakene, og bidra til at tiltakene treffer bedriftene, sier LMIs Monica Larsen som er godt fornøyd med fremleggelsen av veikartet.

Mange års jobbing

LMI har gjennom flere år vært en pådriver for utvikling av en bærekraftig helseindustri i Norge. LMI har vært tydelig overfor regjeringen på at det handler om skalering av tidlig-fase selskaper, produksjon for et nasjonalt og globalt marked, utvikling av tilstrekkelig og riktig kompetanse, og industrielle investeringer. Sammen med eksportsatsingen, er veikartet et godt svar på våre innspill, sier LMIs seniorrådgiver Monica Larsen.

Viktig aktør for fremtiden

Helseindustrien er en kunnskapsnæring som bidrar med verdiskaping i form av arbeidsplasser og eksportinntekter. Helseindustrien leverer legemidler, vaksiner, diagnostikk og løsninger for å kunne  møte de ventede bemanningsutfordringene i helsevesenet. Koronaepidemien viste at en sterk leverandørindustri innen helse vil også gi bedre kapasitet og motstandsdyktighet mot kriser og pandemier.

Det vil være økende etterspørsel etter helseindustriens produkter, både nasjonalt og globalt. Norge bør ta større posisjoner internasjonalt.  Skal Norge vinne fram i den internasjonale konkurransen innen helsefeltet, må vi satse der vi har vinnermuligheter.

Ambisjonene og retningen er godt beskrevet i Helsenæringsmeldingen, som nå konkretiseres med veikartet. Målet for veikartet bør være fire ting: Utvikle ny helseindustri, skape vekst i eksisterende helseindustri, tiltrekke utenlandske investeringer i produksjon, forskning og utvikling, og gi norsk helseindustri tilgang på den rette kompetansen.

En sterkere helseindustri vil gi bedre verktøy for helsevesenet, og samtidig gi eksportinntekter som kan finansiere morgendagens velferdsstat.