Gode diskusjoner og innspill til de tre ekspertgruppenes arbeid opp mot ny prioriteringsmelding på Helseøkonomisk fagdag

20. september var ansatte i akademia, myndighetsetater, embetsverk og legemiddelindustrien samlet til Helseøkonomisk fagdag for å utveksle ideer og kunnskap frem mot ny prioriteringsmelding.

Publisert 21. september 2023

Under fagdagen delte representanter fra ulike fagfelt sine perspektiver og diskuterte utfordringene knyttet til prioriteringer i helsesektoren.

Det er nedsatt tre ekspertgrupper som skal jobbe for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med den nye meldingen, som skal legges frem i løpet av 2024.

I den forbindelse var fagdagen delt opp i tre bolker, som henholdsvis handlet om hvordan sikre gode prioriteringer i fremtiden, samfunnsperspektivet ved innføring av nye tiltak og usikkerhet i beslutningsgrunnlag.

Til innledningen hadde Jon Magnussen, prodekan, professor – Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, en gjennomgang av arbeidet med prioritering i norsk helsetjeneste i fortiden, og hvordan vi kan sikre gode prioriteringer også i fremtiden.

– Prioriteringsdebatten handler om mer enn legemidler, det handler om fordeling av ressurser, vi må bruke pengene best mulig innad i helsetjenesten, sa Magnussen.

Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus ved UiO, reflekterte rundt medisinske fremskritt og om utviklingen gir behov for endringer i prioriteringspraksisen.

Den første bolken, som handlet om samfunnsperspektivet, ble ledet av Hans Olav Melberg, professor i Helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved UiT. Melberg leder også ekspertgruppen som skal vurdere «om dagens helsetjenesteperspektiv fortsatt bør legges til grunn for prioriteringer i helse- og omsorgstjenestene, eller om et bredt samfunnsperspektiv – eller elementer av dette – bør legges til grunn.» (regjeringen.no).

Den andre bolken, som handlet om usikkerhet i beslutningsgrunnlaget, ble ledet av Eline Aas, professor – Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO.

Den siste, og tredje, bolken handlet om verdien av helseeffekter, og ble ledet av Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet. Wang Fredriksen sitter i ekspertutvalget som skal «skal vurdere konsekvenser av økt åpenhet, og dersom det er hensiktsmessig, foreslå tiltak som kan styrke åpenhet og etterprøvbarhet i prioriterings-beslutningene på systemnivå og kliniske beslutninger på individnivå». (regjeringen.no).

På fagdagen ble også en ny rapport fra Menon Economics, på oppdrag fra LMI, presentert for første gang. Rapporten viser at kunnskapsgrunnlaget for dagens betalingsvillighet er svært svakt.

Les også: Ny rapport viser at for lav betalingsvillighet kan føre til tap av liv og helse

Les også: Mediesaker om Helseøkonomisk fagdag og ny rapport om vurdering av ny terskelverdi fra Menon

Se bilder fra fagdagen her:

Hvordan sikre gode prioriteringer i en fremtid preget av medisinske fremskritt og knapphet, v/Jon Magnussen, Prodekan, Professor – Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.
Velkommen, v/Karoline Knutsen og Katrine Bryne, seniorrådgivere i LMI.
Hans Olav Melberg, professor i Helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved UiT.
Hvordan kan bruk av ulike analyseperspektiv påvirke prioritering av nye metoder? v/Christoffer Bugge, Senior Manager Oslo Economics.
Panelsamtale: Mathyn Adrianus Marinus Vervaart, Fredrik Holmboe, Randi Krontveit (SLV) og Erik Sagdahl (Sykehusinnkjøp).
Presentasjon av ny rapport fra Menon Economics: Vurdering av ny terskelverdi for et godt leveår, Ole Magnus Stokke (Senior Economist) og Erland Skogli (Partner),Menon Economics.
Usikkerhet i beslutningsgrunnlag ved moderator: Eline Aas – Professor – Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO.
Panelsamtale: Jonas Kinge (UiO), Einar Andreassen (SLV), Stine Bergliot Høibak-Nissen (Kreftforeningen), Christoffer Bugge (Oslo Economics) og Jens Østby (Biogen).
Hva er usikkerhet og hvorfor er dette en viktig problemstilling i prioriteringsbeslutninger? v/Fredrik Holmboe, HEOR/HTA Manager Scandinavia, Abbvie.
Verdien av helseeffekter ved moderator: Magne Wang Fredriksen, Generalsekretær i MS-forbundet.