LMIs høringssvar om rapporten «Gjennomgang av allmennlegetjenesten»

LMI mener at profesjonsnøytrale takster ikke bør begrenses til å gjelde innenfor legekontor organisert som virksomheter, og at kompetansen til farmasøyter i apotek bør utnyttes bedre.

Publisert 22. september 2023

Den 18. april la Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten frem sin rapport «Gjennomgang av allmennlegetjenesten«. Ekspertutvalget ble nedsatt for å utrede tiltak for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig. Ett av forslagene var å innføre profesjonsnøytrale takster for legekontor organisert som virksomheter. Det er dette punktet LMI har avgitt høringssvar på.

LMI mener at profesjonsnøytrale takster ikke bør begrenses til å gjelde innenfor legekontor organisert som virksomheter. For å sikre en bærekraftig helsetjeneste bør ansvar og oppgaver deles også med helsepersonell utenfor legekontoret, og dette bør videre utløse profesjonsnøytrale takster.

Vaksinasjon i apotek avlaster allmennlegetjenesten, og gir samtidig bedre tilgjengelighet til vaksiner for pasientene. Økt vaksinasjonsdekning vil i neste omgang kunne redusere sykdomsbyrden i befolkningen, og redusere belastningen på så vel legekontor som sykehus. Forebygging via vaksiner er dessuten viktig for å begrense bruk av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens.

LMI foreslå at farmasøyter i apotek gis rekvireringsrett for alle ikke-levende vaksiner. LMI mener at rekvirering og administrering av vaksiner bør utløse profesjonsnøytrale takster for alle aktører, uavhengig av om aktørene tilhører legekontor eller ikke.

LMI mener også det vil kreve nytenking å sikre riktig legemiddelbruk i framtiden, med økende press på helsetjenesten generelt og allmennlegetjenesten spesielt. I høringssvaret etterlyser vi derfor en bedre utnyttelse av kompetansen som finnes hos farmasøyter og i apotek på dette området. Med det støtter vi Apotekforeningens høringssvar, som gir eksempler på hvordan dette kan skje i praksis.

LMIs høringssvar

Høringsbrev mm