Møte med forvaltningen om fiskevelferd

Legemidler bør være en integrert del av verktøykassen til behandling av lakselus, var budskapet da LMI og Pharmaq møtte forvaltningen.

Publisert 16. oktober 2023
NYTTIG MØTE: Hanne Christoffersen (til venstre) og Bernt Martinsen fra Pharmaq, sammen med Monica Larsen i LMI.

På agendaen sto fiskevelferd, forsøksfisk og legemidler. LMI stilte med seniorrådgiver Monica Larsen, sammen med Bernt Martinsen og Hanne Christoffersen fra Pharmaq. De møtte Fredrik Føllesdal Venold og Nina Eriksen Vinje fra Nærings- og fiskeridepartementet, Per Thomas Thomassen fra Helse- og omsorgsdepartementet, Bjørn Groven og Gunvor Kristin Knudsen fra Mattilsynet og Hanne Bergendahl, Knud Torjesen og Seline Gustavsen fra Legemiddelverket.

LMIs hovedbudskap:

  • Dødeligheten etter en avlusning er lavere ved bruk av medikamentell behandling enn ved mekanisk behandling
  • Legemidler kan også brukes for å forbedre fiskevelferden under mekanisk avlusning i form av at fisken sederes i forkant av behandling
  • Metoder som forbedrer fiskevelferden under avlusning bør være sentral i akvakulturdelen av Stortingsmeldingen.

Dyrevelferdsmeldingen

LMI har gitt innspill til Dyrevelferdsmeldingen. Dette er hovedpunktene i innspillet:

  1. Det etableres overordnede, helhetlige politiske føringer og avklaringer om hvordan interessekonflikter ved lakselus-bekjempelse og -kontroll skal avveies mot hverandre.
  2. Departementet utøver tydelig politisk styring og prioritering, og ikke detaljkontroll av næringen, (som f.eks. Trafikklyssystemet.)
  3. Tilrettelegging for bedre koordinering og samarbeid mellom forvaltningsorganer om dyrevelferd og miljø-hensyn samt en overordnet forvaltning av havbruksnæringen.
  4. Gjennomgår regelverk som tar høyde for nødvendig fleksibilitet. LMI etterlyser en større grad av konsekvensutredning når ulike tiltak skal iverksettes der nytte og risiko for de ulike intervensjonen vurderes samlet.
  5. Anerkjenner Legemidler er en viktig del av «verktøykassen» mot lakselus, da legemidler representerer bedre dyrevelferd, (lavere dødelighet), sammenlignet med ikke-medisinske metoder. De siste årene har det vært mye innovasjon og forbedringer innen administrering av legemidler og reduksjon av miljøpåvirkning.
  6. Legemiddelverket må integreres sterkere i resten av den offentlige forvaltningen av havbruksnæringen. Den distanserte tilnærmingen næringen opplever at Legemiddelverket har i dag, resulterer i problemer med manglende tilgang til adekvate medikamentelle behandlinger, noe som igjen forverrer dyrevelferdsproblemet. Hvis en hadde tilgang til godkjente medisiner, og disse var tilstrekkelig effektive, ville oppdretterne i mindre grad måtte ty til dyrevelferdsmessig dårligere metoder.