LMI på høring i næringskomiteen

Norsk økonomi trenger omstilling. Det er derfor gledelig at Eksportrådet har anbefalt, og regjeringen har valgt ut, helsenæringen i satsingen for å øke eksporten fra Norge, sa LMI-sjef Leif Rune Skymoen.

Publisert 17. oktober 2023

Han hadde med seg seniorrådgiver Monica Larsen på den åpne høringen.

Innlegget videre:

Legemiddelindustrien er i dag den største eksportaktøren innen helsenæringen. Ett av våre medlemsselskaper, GE Healthcare, står alene for 2 prosent av Norges fastlandseksport.  

Norge har gode forutsetninger for å bygge en større legemiddelindustri. Men for å få det til, må forskning omdannes til selskaper slik at vi både utvikler produkter og etablerer produksjon i Norge. Vi må bygge noen norske lokomotiv – og være en god vert for internasjonale selskaper. 

Potensialet for vekst er stort. Ser vi til Danmark står legemiddelindustrien for rundt en femtedel av all eksport, mens legemiddelindustrien i Sverige er større enn bilindustrien.  

Vi er en global industri. Selskaper kan like gjerne legge produktutvikling og produksjon til Tyskland, Irland eller Italia, som til Norge. Vi må derfor ha konkurransedyktige rammevilkår for å tiltrekke investeringer, og ikke minst for å tiltrekke kompetent arbeidskraft. Vi ser at land vi konkurrerer med er lengre framme på begge områder. 

For å utvikle den norske industrien er det viktig at Norge er knyttet til Europa og resten av verden gjennom EØS-avtalen og andre frihandelsavtaler. LMI oppfordrer komiteen til ikke å gjøre endringer som kan rokke ved Norges posisjon i Europa.  

LMI mener at norske forskningsmiljøer må samarbeide mer med industrien. Budsjettet legger opp til å øke tilskuddet til næringsrettet forskning og grunnbevilgning til teknisk-industrielle institutter med 101,7 millioner kroner. Disse midlene bør gå til ordninger som støtter forskningsaktiviteten i næringslivet og som dermed utløser økte investeringer fra selskapene.  

Til slutt oppfordrer LMI komiteen til å støtte opp om midlene regjeringen har foreslått til eksportreformen «Hele Norge eksporterer», og støtte opp om Veikartet for næringen. Veikartet for helsenæringen er en oppfølging av Helsenæringsmeldingen som regjeringen Solberg la frem i 2019. Det var et tverrpolitisk samarbeid bak Helsenæringsmeldingen, og det er viktig at dette samarbeidet fortsetter. Spesielt anmoder LMI om at Veikartets innsatsområde som gjelder produksjon av legemidler blir fulgt opp. Dette er i tråd med en enstemmig tilrådning fra Helse- og omsorgskomiteen tilbake i 2021. 

I årets budsjett foreslår regjeringen å sette av 26 millioner kroner til å styrke Katapultordningen. I dag er det ingen egen katapultsatsing for helseindustrien, og vi oppfordrer komiteen til å sikre at noen av de budsjetterte midlene tilfaller helseindustrien. 

Her kan du lese høringssvaret.