ILAB sørger for at forskning på vaksiner og legemidler til fisk kan gjøres i Norge

Fisk er også pasienter, og legemidler og vaksiner til fisk må testes ut i kliniske studier. Hos ILAB i Bergen legges det profesjonelt til rette for studier fra både akademia og industri.

Publisert 25. april 2024
Jennifer Austin og Ann Cathrine B. Einen, hhv studiekoordinator og seksjonsleder ved forsøksavdelingen i MSD Animal Health i Bergen, er helt avhengig av å kunne bruke fasilitetene og kompetansen til ILAB for å forske frem nye vaksiner og legemidler til fisk. Leder for forsøksavdelingen i ILAB, Jan Ove Wedaa, er en av 27 viktige tilretteleggere.

ILAB står for Stiftelsen Industrilaboratoriet og er et oppdragslaboratorium for forskning innen akvakultur og havbruk, med Universitetet i Bergen og Marineholmen Forskningspark AS som stiftere. Hvert år gjennomfører eller tilrettelegger de for cirka 250 forsøk på oppdrag fra eksterne oppdragsgivere. Her stiller 27 ansatte både kompetanse, fasiliteter – og fisk – til rådighet for blant annet fiskehelsebedriftene.  

– Uten at Universitetet i Bergen og legemiddelindustrien hadde delt på våre forsøksfasiliteter ville vi ikke eksistert i det omfang man nå ser med fiskehelse-, fôr- og vannkvalitetsforsøk, sier daglig leder Reidar Handegård.

Tankegangen er at all felles infrastruktur eid av staten (ved Universitetet i Bergen) her skal kunne brukes av både universiteter, forskningsinstitutter og private selskaper.

– Universitetet i Bergen bidrar også med viktig kunnskapsdeling der havbruksnæringen har sine utfordringer, og forsyner havbruksselskapene med høyt kvalifisert personell for å løse dagens og morgendagens utfordringer. Men det er i hovedsak de private vaksineselskapene – som MSD Animal Health, Vaxxinova og Pharmaq – som bærer ILAB økonomisk, sier han.

Daglig leder i ILAB, Reidar Handegård, viser LMI rundt på Marineholmen i Bergen. Her på laboratoriet.
LMI-sjef Leif Rune Skymoen kikker inn i en tank med svømmende postsmolt (laks som er ferdig tilvendt sjøvann).

Dekker bordet for fiskeforskerne

Handegård har vært daglig leder i ILAB siden 2003. Han viser LMI rundt på anlegget på Marineholmen i Bergen sammen med blant andre leder for FoU-avdelingen, Linda Andersen, og leder for forsøksavdelingen Jan Ove Wedaa. Også Wedaa har vært med siden den første fisken kom inn i anlegget i 1990. I etasjene over, og i nabobygget, sitter forskere og fiskehelsebiologer fra MSD, Pharmaq og Vaxxinova – med kort vei fra kontorpulten til forsøkslaboratoriet.

–  Vi omsetter for 53 millioner i året, i hovedsak fra legemiddelindustrien i form av fiskehelse- og fôrforsøk, sier Handegård.

I de ulike hallene finnes klekkeri, yngelhall, RAS-anlegg (der vann resirkuleres for å spare vann), post-smolthall, akvahaller, sykdomshaller og råvaretesthall for fiskefôr. ILAB produserer forsøksfiskene selv – rundt 100 000 i året. I tillegg til at Mattilsynet må godkjenne alle forsøk før oppstart, har ILAB en egen dyrevelferdsenhet som ser til at fisken har det bra. I 2023 vant FoU-leder Andersen Norecopas pris for sitt fremragende arbeid for å øke velferden hos fisk i forsøk.

– Vi produserer også lakselus, som brukes både i forsøk i våre egne lokaler og selges til forsøkslaboratorier i inn- og utland. De fleste forsøkene gjøres på laksefisk, og disse svømmer rundt i kar på mellom 150 og 2500 liter med gjennomstrømmende sjøvann eller ferskvann. Vanntemperaturen kan settes på alt fra 3 til 30 grader celcius, forteller Andersen.

Vannet fraktes til ILAB via flere kilometer lange vannledninger, noen i rør med diameter på over 1,2 meter. Ferskvannet kommer fra drikkevannskilden Svartediket, som ligger mellom Ulriken og Fløyen, mens sjøvannet kommer fra 110 meters dyp i Byfjorden. Avløpsvann må tas hånd om på en betryggende måte som hindrer smitte av villfisk.

– Dette er anlegg som ville kostet brukeren i størrelsesorden 125-300 millioner kroner å bygge selv, men som gjennom samarbeid mellom eier Universitetet i Bergen og ILAB blir tilgjengeliggjort for havbruksnæringen mot at brukskostnaden dekkes, forklarer Wedaa.

– ILAB har laget den beste fiskehelseforsknings-oppskriften

LMI-medlemmene Pharmaq og MSD Animal Health er svært fornøyde med mulighetene ILAB gir.

– Det å jobbe med ILAB har blitt oppskriften på hvordan man gjør kliniske forsøk på fisk. Når vi snakker med våre eksterne samarbeidspartnere bruker vi faktisk begrepet «ILAB -modellen». De er verdens beste tilretteleggere av forsøk. Vi kan bare komme hit til dekket bord og gjøre jobben. Det har vært enormt viktig for oss å kunne gjøre det på den måten, sier Rolf Hetlelid Olsen, fiskehelsebiolog og forsker i Pharmaq, som er en del av Zoetis. Olsen er også representant i Zoetis’ globale dyrevelferdskomité.  

Fiskehelsebiologene Rolf Hetlelid Olsen og Marte Follesø Sønnervik i Pharmaq sier ILAB er verdens beste tilretteleggere av forsøk innen fiskehelse.

Et mål å redusere antall fisk i forsøk

Ann Cathrine B. Einen er forsker i MSD Animal Health og forteller at de kjøper ca. 20 000 forsøksfisk i året av ILAB.

– Fisken brukes i forsøk pålagt av relevante legemiddelmyndigheter, sier Einen.

Hun forteller at rundt 1/3 av alle forsøkene de utfører her er kvalitetstesting av allerede eksisterende produkter, mens 2/3 er enten forbedring av produkter de allerede har på markedet eller dokumentasjon av vaksiner som utvikles.

Jan Ove Wedaa i klekkeriet. I disse 16 klekkebakkene starter produksjonen av forsøksfisken.
I noen av klekkebakkene ligger det fiskeegg.
I andre klekkebakker ligger det yngel.

– Når vi er klare til å komme ned hit og gjøre våre studier, vet vi at ILAB allerede har screenet ferdig fisken og gjort den klar. Det er et mål for oss å redusere antall fisk i slike forsøk og utvikle alternative metoder. Mye av det vi gjør er pålagt metodikk fra legemiddelmyndighetene, og dersom dette skal endres må det skje gjennom politiske prosesser i et felles system for EU- og EØS-landene. Vi prøver imidlertid å påvirke for å få til endringer her som kan gi større fleksibilitet til å utvikle alternative metoder, slik vi kan redusere antallet fisk i forsøk, sier Einen.

Olsen i Pharmaq sier de gjerne skulle gjort studier på varmtvannsarter hos ILAB også, hvis de kunne lagt til rette for det.

– I dag må vi finne alternative steder, og bygger det opp etter ILAB -modell, sier han.

Må rive i stedet for å bygge nytt – etterlyser nye eiere

Dessverre må ILAB skuffe dem, for Bergen kommune har planer for arealet på Marineholmen som ikke er forenlig med den type bygg ILAB trenger.

– Vi har ønske, men i dag ikke mulighet, for å tilrettelegge for forskning på andre arter. Det samme gjelder for mer råvaretesting av fiskefôr som er svært etterspurt for å gjøre næringen enda mer bærekraftig, sier Handegård.

I de nye planene for Marineholmen tilrettelegges det ifølge ham for boliger, butikker, kafeer og kontorer, men så langt ikke for fiskelaboratorier.

– Lokaler som inneholder 15 av våre og Marineholmen RASLabs RAS-systemer skal rives i løpet av to år, det samme med lokalene for Havlaboratoriet, som huser spesialutstyr for å kunne gå ned på noen tusen meters dyp. Forskningsfisken blir det heller ikke plass til. Vi skal klare å opprettholde aktiviteten for MSD, Pharmaq og Vaxxinova slik den er i dag, men vi vil ikke kunne ekspandere, sier Handegård.

Han sier det går aller verst ut over Marineholmen RasLab, et forsknings- og innovasjonsselskap som ble stiftet i 2019, og som siden nyttår i år har vært heleid av ILAB.

(Saken fortsetter under bildet)

Melanie Andrews (t.v.) er prosjektleder i Marineholmen RAS-lab, som eies av ILAB. Sammen med daglig leder Reidar Handegård og FoU-leder Linda Andersen viser hun LMI rundt i forskningsanlegget der det finnes til sammen 15 RAS-tanker. RAS står for Recirculation Aquaculture Systems og går ut på at det aller meste av vannet som brukes til å produsere fisk, resirkuleres og gjenbrukes, slik at man bruker minst mulig vann. Fra LMI: administrerende direktør Leif Rune Skymoen og seniorrådgiver Monica Larsen.

– De kan ende opp med å måtte avvikle sin drift innenfor noe av det mest  innovative som skjer i havbruk – utvikling av lukkede anlegg for fisk. De er i tidsnød og jakter nye fasiliteter og gjerne eiere som kan bidra med å utvide tilbudet til havbruksnæringen. Men det er ikke lett å flytte mange kilometer med vannledninger, haller med kompliserte vanntanker, ventilasjonsanlegg, smittesikre soner og strengt regulerte smittelaboratorieanlegg. Det foretrukne er derfor å få bli akkurat der vi er, sier Handegård.

Drømmescentarioet for ILAB er flere lokaler på Marineholmen, forteller Linda Andersen.

– Både å få tilbake de vi mister, og eventuelt utvide med nye. Grunnet den kompliserte infrastrukturen og de påkrevde tekniske installasjonene for fiskeforsøk ville vært mye lettere for mange av de andre på Marineholmen å flytte et annet sted, enn for oss, sier Linda Andersen.