LMIs innspill til stortingsmelding om forskningssystemet

LMI har levert høringsinnspill til stortingsmeldingen om forskningssystemet, og foreslår LMI 17 konkrete tiltak i meldingen.

Publisert 14. mai 2024

Kunnskapsdepartementet har bedt om innspill til sitt arbeid med en stortingsmelding om forskningssystemet. Meldingen er et av tiltakene i Langtidsplanen for Forskning og høyere utdanning og skal legges fram våren 2025. Departementet har bedt om innspill på fem områder med særskilte muligheter og utfordringer som bør tas tak i, se invitasjonsbrevet.

På bakgrunn av alle våre medlemmers rolle, bidrag og behov i forskningssystemet foreslår LMI følgende tiltak i meldingen:

Det digitale teknologiskiftet:

 • Alle tiltakene og initiativene på helsedataområdet må samles i en helhetlig nasjonal handlingsplan som plasserer tydelig ansvar og sikrer fremdrift og riktig prioritering.
 • Vi må sikre langsiktig og forutsigbar investering i teknologi og infrastruktur for sekundærbruk av helsedata fra flere kilder, og spesielt pasientjournaler.
 • Det må legges til rette for bedre involvering av innbyggere og brukere av helsedata i utviklingen av strategier, tjenester og nasjonale løsninger.
 • Muligheten for å opprette et offentlig-privat samarbeid rundt forsknings- og analysetjenester for helsedata basert på NorTrials-modellen bør utredes.

Den geopolitiske situasjonen:

 • Det norske forskningssystemet må sees i sammenheng med det europeiske og må innrettes for å sikre Norges og Europas konkurransekraft innenfor helseforskning, helseinnovasjon, helsenæringsutvikling og helseberedskap.

Kunnskapen må tas i bruk:

 • Meldingen må adressere forskningsystemets rolle i hele verdikjeden fra grunnforskning til innovasjon og må sikre gode muligheter og rammebetingelser for investeringer i forskning, utvikling, kommersialisering og industrialisering.
 • Virkemiddelapparatet bør få mandat til å samarbeide mer med private aktører om finansiering av forskning, innovasjon og infrastruktur, og bør målrettet sørge for at mer av offentlige FoU midler utløser eller gir synergier til private investeringer i FoU og innovasjon.
 • Det må innføres ordninger for risikoavlastning av utenlandske og norske investeringer teknologiplattformer og infrastruktur for FoU bør vurderes.
 • Offentlig støtte til FoU bør alltid stimulere til samarbeid med næringslivet der det er relevant. Ordninger som har som formål å løse store utfordringer gjennom bredt samarbeid bør være hovedregelen.
 • Muligheten for å opprette flere helseinkubatorer med samfinansiering fra privat sektor bør utredes.

Oppdragsmarkedet/Offentlig-privat samarbeid:

 • Forskningssystemet må sikre at vi har ledende, internasjonalt orienterte helseforskningsmiljøer i Norge med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet til å samarbeide med næringslivet.
 • FoU-miljøene må ha oppdrag og insentiver til samarbeid med næringslivet. Samarbeid med næringsliv bør gi merittering og status for forskere.
 • Norske FoU-miljøer med særlige konkurransefortrinn må posisjoneres mer offensivt internasjonalt.
 • Infrastrukturen og insentiver i helsetjenesten må understøtte klinisk forskning og innovasjon.
 • Handlingsplanen for kliniske studier må videreføres og videreutvikles for å sikre at Norge kan fortsette å tiltrekke seg industrifinansierte kliniske studier.
 • Norske FoU-miljøers mulighet til å delta i internasjonale samarbeidprosjekter må styrkes.

Tverrsektoriell samhandling:

 • Det bør opprettes et permanent samarbeidsorgan for helseforskning og -innovasjon på tvers av relevante departement

Les hele høringsinnspillet, med detaljert begrunnelse, bakgrunn og eksempler, her.