Nødvendige bevilginger til metodevurdering av vaksiner

- Metodevurdering av vaksiner er noe vi har ventet på at skal komme i gang. Derfor er det gledelig at det nå endelig kommer ressurser i RNB, sier LMI-direktør Leif Rune Skymoen.

Publisert 14. mai 2024

I Revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslår regjeringen 2,8 millioner til metodevurdering og anskaffelser av vaksiner. Bevilgningene er en del av foreslåtte økte bevilgninger til Direktoratet for medisinske produkter (DMP), som i sammenheng med endringene i den sentrale helseforvaltningen har fått nye oppgaver.

– Det er positivt at DMP får økte bevilgninger i RNB. Det er helt avgjørende for at direktoratet skal kunne utføre sine nye oppgaver, og LMI forventer at dette vil styrke legemiddelforvaltningen og forbedre saksbehandlingskapasiteten, sier Skymoen.

Regjeringen foreslår følgende bevilgninger til DMP:

  • 3,5 millioner til oppgjørsordning for konfidensielle priser for legemidler på blå resept. Til dette får også Helsedirektoratet 0,5 millioner ekstra.
  • 3,6 mill. knyttet til beredskap for legemidler og medisinsk utstyr
  • 2,4 mill. knyttet til oppgaver på området blod, celler og vev
  • 2,8 mill. knyttet til anskaffelser og metodevurdering av vaksiner
  • 1,6 mill. til ulike databaser og lisenser som følge av flytting av metodevurdering av medisinsk utstyr fra FHI til DMP

– Vi ser at det er flere områder der det er behov for ytterligere bevilgninger, for eksempel til finansiering av kostnadseffektive vaksiner. Dette er imidlertid en god start for å styrke DMP og pasientenes tilgang til legemidler, og som vi regner med at regjeringen følger opp i neste års statsbudsjett, sier Leif Rune Skymoen.

Regjeringen ønsker i tillegg å sikre tilgangen til diabeteslegemiddel og redusere folketrygdens utgifter, og foreslår at det innvilges individuell stønad til legemidlet Rybelsus til behandling av diabetes type 2, som overskrider fullmaktsgrensen.