Medlemskap i Legemiddelindustrien (LMI)

Medlemskap i LMI gir bedre innsikt i legemiddelindustrien nasjonalt og internasjonalt, større mulighet for å påvirke sentrale prosesser på legemiddelområdet, deltakelse i faglige råd og utvalg, samt rådgivning om alt fra regulatoriske prosesser til helsepolitikk.

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. Per 24. april 2024 er det 66medlemmer i LMI.

Legemidlenes fødsel

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge. LMI har inntatt en tydelig rolle som politisk påvirker og bidrar til en sterkere synliggjøring av legemiddelindustriens bidrag i samfunnet.

Hvorfor bli medlem av LMI?


Påvirkning

LMI er en framtidsrettet bransjeorganisasjon som fremmer nærings- og helsepolitiske syn på vegne av medlemsbedriftene. Ved å delta i felleskapet får du en mulighet til å påvirke hvilke saker vi jobber med overfor myndigheter og andre relevante aktører.

Tilgang
Gjennom Helseindustrikonferansen, general- og strategisamlinger, fagseminarer og medlemsmøter om aktuelle temaer får du tilgang til møteplasser der du møter mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer. LMI legger stor vekt på å tilrettelegge for utveksling av erfaringer mellom medlemsbedriftene. 

Deltakelse
Ansatte hos LMI-medlemmer får muligheten til å delta i ulike arbeidsgrupper og utvalg som rådgir og legger føringer for bransjeorganisasjonens arbeid. Dermed får du mulighet til å påvirke hvilke sake LMI jobber for, samtidig som du får bedre oversikt over viktige prosesser i helseindustrien.  

Digitalis LMI

Innsikt
Gjennom ekstranettet Digitalis og et daglig nyhetsbrev får medlemmer tilgang til de viktigste nyhetene fra legemiddelindustrien nasjonalt og internasjonalt. Dette omfatter både artikler, referater og oppsummeringer fra norske og europeiske legemiddelmyndigheter, informasjon fra den europeiske sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger (EFPIA), kalender med viktige møteplasser, samt annen sentral informasjon om og fra legemiddelindustrien. 

Nettverk
LMI har et stort nettverk innen både faglige, politiske, finansielle og regulatoriske miljøer. I tillegg er LMI en del av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennom medlemskap i Norsk Industri (NI). Alle medlemmer av LMI blir også medlemmer av NHO/NI og drar dermed nytte av et utvidet nettverk innen norsk industri spesielt og næringsliv generelt. 

Fordeler
Som medlem i NHO-fellesskapet får du også tilgang på mengder av kompetanse, ekspertise og ulike fordeler. Det omfatter fri juridisk rådgivning i arbeidsrett og rimeligere advokattjenester, veiledning og bistand innenfor offentlige anskaffelser, ulike økonomiske fordeler som å ta del i NHO Tjenestepensjon og ulike forsikringsordninger, hotellavtaler etc.

Hvordan bli medlem av LMI?
De som ønsker medlemskap i LMI kan kontakte oss på telefon 23 16 15 00 eller på e-post lmi@lmi.no.

LMIs vedtekter slår fast hvem som kan være medlem:
Medlemmer av Foreningen kan være norske og utenlandske firmaer, eller deres fullmektiger, som etter forretningsmessige prinsipper har til formål å utvikle, tilvirke og markedsføre farmasøytiske spesialpreparater, og som har på markedet i Norge ett eller flere spesialpreparater. Søknad om medlemskap skjer skriftlig til styret, som avgjør medlemskapet.

Styret kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra et eller flere av kravene for opptak i foreningen etter denne bestemmelse.

LMI er en bransjeforening i Norsk Industri som er en arbeidsgiverforening for norske industribedrifter knyttet til NHO. LMIs medlemmer er også medlemmer av Norsk Industri/NHO. Unntak for dette krav kan eventuelt innvilges av LMIs styre i forståelse med Norsk Industri.

I vedtektene heter det også at medlemmer av Legemiddelindustrien normalt ikke kan være medlemmer av andre norske bransjeforeninger for legemiddelprodusenter eller -importører. LMIs generalforsamling har også vedtatt at firmaer som direkte eller på konsernbasis driver parallellimport ikke kan være medlem.

Hva koster medlemskap i LMI?
Medlemskontigenten består av en fast avgift og en omsetningsbasert del.

Selskaper med lav omsetning og selskaper som har til formål å utvikle legemidler, men som ennå ikke har markedsføringstillatelse for noe legemiddel og således ingen inntekt av salg av legemidler, kan innvilges lavere medlemsavgift.