Fiskehelse

Tall og fakta 2022

Legemiddelindustrien (LMI) har fem medlemsselskaper innen fiskehelse. Flere av dem har etablert all sin forskning og utvikling innenfor vaksiner og legemidler til fisk her i Norge, fordi det er her de største fiskeoppdrettsselskapene finnes, og det er her den største kunnskapen er. Basert på kunnskap fra norsk laksenæring utvikler de høyteknologiske produkter for økt dyrevelferd til et globalt marked. 

Medisinske nyvinninger fra legemiddelindustrien har bidratt til å begrense negative effekter av fiskesykdommer, og til å skape en stor næringsvirksomhet. 

Utviklingen i norsk havbruk har vært formidabel de siste tiårene. Norge eksporterte sjømat for 105,7 milliarder kroner i 2020. Det tilsvarer 37 millioner måltider sjømat hver dag hele året – 25 000 måltider per minutt. Av sjømateksporten i 2020 utgjorde eksporten av laks 1,1 millioner tonn, til en verdi av 70,1 milliarder kroner, ifølge Norges sjømatråd.

Samtidig som produksjonen av laks har økt fra rundt 50 000 tonn på 1980-tallet, til over én million tonn i dag, har antibiotikabruken i laksenæringen gått ned med rundt 99%. Alt dette hadde ikke vært mulig uten en innovativ legemiddelindustri som blant annet har utviklet effektive vaksiner til fisk.

Tabeller

Tallene i tabellen viser omsetning målt etter veiledende utsalgspriser til sluttbruker. Eventuelle rabatter er ikke trukket fra. Tallene inkluderer ikke fôrbaserte legemidler mot lakselus, endoparasittmidler eller antibakterielle midler.

Kilde: Farmastat

Tallene i tabellen viser omsetning målt etter veiledende utsalgspriser til sluttbruker. Eventuelle rabatter er ikke trukket fra.

Kilde: Farmastat

Tallene i tabellene viser omsetning målt etter veiledende utsalgspriser til sluttbruker. Eventuelle rabatter er ikke trukket fra. Tallene inkluderer ikke fôrbaserte legemidler mot lakselus, endoparasittmidler eller antibakterielle midler.

Kilde: Farmastat

1 sykdom (PD-vaksine) = vaksine mot pancreas disease. Smolt må i tillegg vaksineres med annen vaksine for beskyttelse mot andre patogener

2 sykdommer = furunkulose og vibriose

4 sykdommer = furunkulose, vibriose, kaldvannsvibriose og vintersår

5 sykdommer = furunkulose, vibriose, kaldvannsvibriose, vintersår og IPN eller furunkulose, vibriose, kaldvannsvibriose, vintersår og flavobakteriose

6 sykdommer = furunkulose, vibriose, kaldvannsvibriose, vintersår, IPN og ILA eller furunkulose, vibriose, kaldvannsvibriose, vintersår, IPN og PD

Kilde: Pharmaq