Sikkerhetstiltak mot falske legemidler

Fra 9. februar 2019 skal hver eneste reseptpliktige legemiddelpakning ha en todimensjonal strekkode (data matrix-kode, også kalt 2D matrix) trykket på utsiden. I hele Europa jobbes det nå med å innføre dette.

Ikon til Sikkerhetstiltak mot falske legemidler

For å sikre at forfalskede legemidler ikke når frem til pasientene har EU utarbeidet et forfalskningsdirektiv. Ett av tiltakene er at det innføres obligatoriske sikkerhetsdetaljer på pakningene til alle reseptbelagte legemidler. I tillegg til forsegling som skal vise at pakningen ikke har vært åpnet og tuklet med (tamper evidence) skal alle pakningen ha en unik todimensjonal data matrix-kode. Det er den europeiske legemiddelindustriforeningen, EFPIA, som har kommet frem til at slik 2D-koding er den beste løsningen.

I Europa selges det 10 milliarder pakninger reseptbelagte legemidler hvert år. Alle disse legemidlene skal merkes med en 2D matrix-kode og registreres i en sentralt europeisk database (Europeisk Hub). Denne databasen skal igjen kobles mot nasjonale eller regionale databaser. Verifiseringssystemet skal være basert på et non-profitt-prinsipp og skal styres av de som bruker systemet: i Europa vil dette være European Medicines Verification Organisation (EMVO). I Norge skal det tilsvarende opprettes en nasjonal database som skal styres av et norsk beslutningsorgan, NMVO.