Kliniske studier: Nå går det riktig vei

Etter mange år med nedgang i kliniske studier, ser flere selskaper nå at trenden er i ferd med å snu. Årsaken er hardt arbeid.

Publisert 20. mai 2022
VINN-VINN: Industrifinansierte studier gjør at pasienter får tidlig tilgang til innovative behandlinger, og fører samtidig til besparinger for de offentlige gjennom at industrien finansierer behandling av pasienter som ellers ville vært finansiert med skattemidler. Gjennomsnittlig betaler industrien 156 000 kroner per pasient som deltar i kliniske studier, ifølge en rapport fra Menon Economics fra 2017.

Ett av selskapene som ser lys i enden av tunellen er AstraZeneca.

– AstraZeneca i Norden og Norge har i flere år jobbet bevisst for å tiltrekke flere studier til Norge. Vi ser at det nytter, og det er viktig for oss alle, da dette kan bli morgendagens pasientbehandling. Vår nordiske studiegruppe har begynt å ansette igjen i Norge, vi støtter flere uavhengige studier og gruppen som gjør evidensstudier får mer aktivitet. Det er vi glade for, sier medisinsk sjef i AstraZeneca, Kristin Løseth.

Hun sier den forsiktige økningen skyldes mange års iherdig innsats.

– Jobben som er gjort over mange år av myndigheter, sykehus og organisasjoner som LMI, Inven2 og OCC har vært viktig. Det har også Handlingsplanen for kliniske studier vært. I tillegg har mange dyktige medarbeidere i AstraZeneca nedlagt et godt stykke arbeid over lang tid. Økt studieaktivitet på alle områder lover godt for fremtiden, sier Løseth.

Pfizer er et annet av selskapene som ser at det går riktig vei med kliniske studier, forteller medisinsk sjef, Erik Hjelvin.

– Pfizer setter stor pris på de nye nasjonale tiltakene for å øke antall industrifinansierte kliniske studier i Norge, og bruker disse aktivt for å starte stadig flere av vår kliniske studier her i landet til nytte for norske pasienter og helsesektoren, sier Hjelvin.

Bristol Myers Squibb er allerede blant selskapene med flest kliniske studier i Norge (ca. 40), og ifølge medisinsk sjef Anders Flatla har antallet studier for dem ligget relativt stabilt de siste årene.

– Selv om vi foreløpig ikke har sett noen økning i antall studier direkte knyttet til de pågående initiativene, observerer vi at det er en økt interesse for industrifinansierte studier i helseforetakene. Enkelte kliniske miljøer har sågar tatt proaktiv kontakt med oss for å etablere samarbeid rundt forskning, noe vi syns er svært gledelig, sier Flatla.

Også Biogen har i over flere år hatt en strategi om å øke sin studieaktivitet i Norge, og medisinsk sjef Espen Burum-Auensen sier de merker en ny giv nå.

– Vi er veldig positive til den utviklingen vi ser med økende samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsetjenesten i Norge. Som et resultat av den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier og etableringen av Nortrials, merker vi en tydelig tendens med stadig flere fagmiljøer fra sykehusene som ønsker å bli involvert i kliniske studier og andre forskningsprosjekter, sier Burum-Auensen.

Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI, er stolt over medlemsselskapenes store innsats for å øke antall kliniske studier.

– Vi i LMI er veldig stolte av hvordan de nå jobber hardt for å bidra til den økningen som ligger i ambisjonene i handlingsplanen, sier Edvardsen.

Handlingsplanen for kliniske studier, Riksrevisjonens rapport om kliniske studier og etableringen av NorTrials er viktige for at trenden vil fortsette å gå riktig vei.

Les også: Status ett år etter at handlingsplanen ble lagt frem

NorTrials er et gjensidig forpliktende partnerskap mellom de regionale helseforetakene og helsenæringen om kliniske studier, opprettet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og med øremerket finansiering over statsbudsjettet. Hensikten er å gi pasienter bedre tilgang til utprøvende behandling via økt samarbeid om industrifinansierte kliniske studier.

Etableringen av NorTrials markeres i dag, på den internasjonale dagen for kliniske studier, med et faglig oppstartsmøte på Bristol hotell i Oslo. De har også nylig fått nye nettsider: https://spesialisthelsetjenesten.no/nortrials

Den internasjonale dagen for kliniske studier markeres over hele verden. I tillegg til lanseringen av NorTrials, har Akershus universitetssykehus og NorCRIN, en nasjonal markering tidligere på dagen. Temaet er «Presisjonsmedisin i kliniske studier – muligheter og utfordringer», og blant foredragsholderne er LMIs Hege Edvardsen. Hun skal gi en oversikt over trendene i utvikling av nye behandlinger og tilhørende studier. En stadig større andel av legemidlene som godkjennes av FDA, er nemlig klassifisert som persontilpasset medisin. 

Les flere saker om kliniske studier

Lær mer om kliniske studier