Høringsinnspill fra LMI om Folkehelsemeldingen

LMI har levert sitt høringsinnspill til helse- og omsorgskomiteen.

Publisert 25. april 2023

LMI skriver blant annet i høringsinnspillet:

LMI støtter forslaget i Folkehelsemeldingen om å arbeide for å etablere et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper, men mener det er behov for konkrete planer for en innføring av programmet. Et vaksinasjonsprogram for voksne er et viktig virkemiddel for å utjevne sosiale helseforskjeller ved å bidra til bedre etterlevelse av vaksineanbefalingene uavhengig av den enkeltes kunnskap, sosioøkonomiske status eller hvor i landet man bor. LMI mener et fullfinansiert voksenvaksinasjonsprogram vil være den beste løsningen, da det vil sikre at alle, uavhengig av betalingsevne, vil kunne få anbefalte vaksiner. Vi mener de første stegene mot et voksenvaksinasjonsprogram kan iverksettes raskt gjennom å etablere en infrastruktur for både administrasjon av vaksiner og informasjon til innbyggerne. For å sikre en vellykket implementering av et voksenvaksinasjonsprogram forutsetter det god planlegging av produksjon og logistikk slik at mangelsituasjoner unngås. Det bør settes av midler i statsbudsjettet for 2024 til oppstart av et voksenvaksinasjonsprogram senest høsten 2024.   

LMI oppfordrer helse- og omsorgskomiteen til å legge oppdatert kunnskap om forebygging av livsstilssykdommer til grunn for sin behandling av Folkehelsemeldingen. Å inkludere bruk av nye legemidler som en naturlig del av tiltaksapparatet for å unngå at livsstilssykdommer blir mer belastende for pasient og helsetjeneste enn de allerede er, vil kunne forbedre folkehelsen og spare samfunnet for kostbare helseintervensjoner senere i sykdomsforløpet.  

Les hele høringsinnspillet her.

Les også: Folkehelsemøte: – Det handler ikke om det ene eller det andre, de ulike innsatsfaktorene må spille hverandre gode