Skuffet over at regjeringen viderefører anbud på blåreseptområdet 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å etablere anbud på blåresept som en permanent ordning fra 2024, på 5 % av virkestoffene i ordningen. – En dårlig nyhet for pasientene, mener LMI.

Publisert 6. oktober 2023
LMIs direktør Leif Rune Skymoen mener regjeringens forslag om å etablere anbud på blåresept som en permanent ordning er en dramatisk forverring av en ordning som i dag fungerer meget godt.

Det er blitt gjennomført en anbudspilot, som nylig er evaluert. Erfaringene derfra er etter LMIs mening ikke overførbare til nye anbud. Når regjeringen nå foreslår at 5% av alle virkestoffene i blåreseptordningen skal anbudsutsettes, rokker de ved en ordning som i dag fungerer meget godt. LMI mener denne sparekniven vil ramme pasientene, som får et dårligere tilbud.  

Svekker bredden i behandlingstilbudet

– Dette svekker bredden i behandlingstilbudet og vil gå ut over de svakeste. Med dagens ordning sørger blåreseptordningen for at alle pasienter får god og lik tilgang på medisinene de trenger, uavhengig av utdanningsnivå eller størrelsen på lommeboken. Vi mener legene må ha mulighet til å velge mellom flere legemidler til den enkelte pasient, uten for mange praktiske hindre, sier Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI. 

Også legene har vært klare på at anbud på blåresept er dårlige nyheter for pasientene. De er bekymret for at leger får mindre handlingsrom i behandlingen av hver enkelt pasient. 

– Vi er bekymret for at hver enkelt pasient ikke vil få den behandlingen som er best for den enkelte ved en innskrenket verktøykasse, sa legeforeningens president Anne-Karin Rime tidligere i år. 

Foreslås likevel som permanent ordning

I sitt budsjettforslag skriver Helse- og omsorgsdepartementet følgende:  

Anbud på blåreseptområdet foreslås etablert som en permanent ordning fra 2024. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer at om lag 5 %. av virkestoffene i blåreseptordningen kan være aktuelle for anbud. Den organisatoriske innretningen av anbudspiloten foreslås videreført. Det er utarbeidet kriterier som skal sikre gode vurderinger av terapeutisk likeverdighet som oppfyller kravene til prioritering: Det må være minst to terapeutisk likeverdige alternativer som begge er metodevurdert for aktuelle pasientgrupper; disse kan ikke være omfattet av trinnprisordningen, og i tillegg må forventede utgifter for folketrygden være av betydelig karakter. Det legges videre til grunn at en bruker- og spesialistgruppe, som er særskilt nedsatt for det enkelte anbudet, ivaretar krav om at anbudet er faglig forsvarlig og i henhold til legemiddelpolitiske mål vedtatt av Stortinget. Departementet vurderer at både den individuelle pasientens særskilte behov samt forsyningssikkerheten er ivaretatt gjennom foreslått innretning av anbudsordning. En anbudsordning vil kunne bidra til at legemiddelpolitiske mål nås samtidig som blåreseptordningen forblir bærekraftig også i fremtiden. For å sikre kontinuitet for inngåtte avtaler ifb. anbudspiloten er nåværende avtaler forlenget fram til 1. juli 2024. Dette for å gi tilstrekkelig tid til å varsle samt gjennomføre et nytt anbud på PCSK9-hemmere i tidsrommet januar–juni 2024, gitt Stortingets tilslutning til å innføre anbud som permanent ordning. 

Andre løsninger er mer presise verktøy

– Anbud på hele 5 % av virkestoffene vil berøre svært mange pasienter. Vi vet at dette i realiteten vil være områder der innovative legemidler i dag gir store framskritt i pasientbehandlingen. Legemiddelindustrien har foreslått andre løsninger som kan fungere langt mer målrettet enn anbud. Bruk av prisforhandlinger og påfølgende refusjonskontrakter, eller innovative finansieringsavtaler, er blant flere aktuelle virkemidler. Dette er langt mer presise verktøy enn anbud, og vi i legemiddelindustrien ønsker å videreutvikle dem i samarbeid med myndighetene, sier Skymoen.

– Vi håper Stortinget ser at dette er feil medisin og setter en stopper for forslaget, sier han.  

Dagens Medisin: Legeforeningen: Vi er skeptiske

Dagens Medisin: Hodepine Norge mener anbudspiloten og evalueringen av den er problematisk

Medwatch: Pfizer Norge om anbud på blåreseptlegemidler: – Rett og slett en veldig dårlig idé

Medwatch: Debatt: Pilotevalueringen som ikke vil fortelle noe

Altinget: Debattinnlegg fra LMI: Pasientens helsetjeneste?

LMI.no: Enighet om at anbudsordning for blåresept kan føre til dårligere behandling og tilgangsutfordringer