Høringssvar på ekspertrapportene om prioritering i helse

- LMIs hovedbudskap i høringssvarene er at en ny prioriteringsmelding må gjelde for hele helsetjenesten og sikre at Nye metoder blir bedre rustet til å møte den medisinske og teknologiske utviklingen, sier seniorrådgiver i Market...

Publisert 17. april 2024

– Ekspertgruppene har levert et grundig og verdifullt kunnskapsgrunnlag til regjeringen i det videre arbeidet med ny prioriteringsmelding. De tre rapportene har nesten utelukkende fokus på legemidler. Når regjeringen skal utforme en ny prioriteringsmelding må den sikre at de resterende 93 prosentene av ressursene som brukes i helsetjenesten følger de samme prioriteringskriteriene, sier Knutsen.

De tre ekspertgruppene ble satt ned for å gi et kunnskapsgrunnlag for regjeringens arbeid med ny prioriteringsmelding for heletjenesten. Ekspertgruppenes har hatt i oppdrag å se på de tre områdene åpenhet, tilgang og analyseperspektiv i prioriteringer. Rapportene har vært på høring siden slutten av februar.

Høringssvar til rapport om perspektiv og prioritering
LMI er positive til at samfunnsperspektivet kan belyses der det er relevant, men mener at hovedanbefalingen er vagt definert, og hvordan og hvilke elementer fra et samfunnsperspektiv som skal vektlegges ved beslutning om innføring.

Høringssvar til rapport fra ekspertgruppen om åpenhet i prioritering
LMI er positive til hovedanbefalingene om at man øker åpenheten om hvilke prioritereringer man gjør ved innføring av nye behandlinger i helsetjenesten. Vi er glade for at ekspertgruppen er konkrete på at det skal være mer åpenhet rundt prosessene, grunnlag for beslutninger og betalingsvilje. Dette mener vi vil styrke tilliten til vurderingene som gjøres, men også gi grunnlag for en mer opplyst debatt rundt hvordan vi prioriterer i helsetjenesten.

Høringssvar til rapport om tilgang og prioritering
LMI mener en ny prioriteringsmelding må ta hensyn til den medisinske utviklingen ved å håndtere usikkerhet på en bedre måte enn dagens praksis. Dagens negative vekting av usikkerhet må fjernes og det må være tydelige føringer for håndtering av usikkerhet i helseøkonomiske analyser, på lik linje med andre sektorer.

– Prioritering i helsetjenesten er en diskusjon som angår oss alle. Nå ønsker vi en opplyst og åpen debatt. Det vil være et viktig bidrag i arbeidet med meldingen som kommer neste år, sa helse- og omsorgsminister Kjerkol da hun tok imot rapportene.

LMIs høringssvar er utarbeidet i dedikerte arbeidsgrupper sammen med LMI-administrasjonen. Høringssvaret er forankret i LMIs utvalg for pasienttilgang. LMI har tidligere levert innspill til de tre ekspertgruppene, som så på perspektiv, tilgang og åpenhet.