Her er nyhetene fra statsbudsjettet

Publisert 8. oktober 2015

Regjeringen la frem statsbudsjettet i går, og med det en del interessante nyheter for LMI og medlemsbedriftene. Vi har samlet de viktigste.

Statsbudsjettet for Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er på drøyt 1000 sider, så det tar tid å få med seg alle detaljene. Rådgiverne i LMI har nå studert hver sine områder, og trukket frem hva som er det viktigste.

Seniorrådgiver Erling Ulltveit, som har legemiddelpolitikk som en av sine kjerneoppgaver, sier statsbudsjettet inneholder mye bra, og få store overraskelser.
– Det er positivt med utvidelsen av HPV-vaksinen, som foreslås som et gratistilbud for jenter opp til 26 år. Det er også positivt at Legemiddelverkets arbeid med Metodevurderingssystemet skal styrkes. Ellers var det som forventet lite om legemidler, hvilket er naturlig all den tid Legemiddelmeldingen ligger i Stortinget, sier han.

At finansieringssystemet for noen legemidler foreslås overført fra folketrygd til helseforetak var ingen overraskelse, ifølge Ulltveit, men det var litt overraskende at det ble såpass mange legemidler. Det var heller ingen store skuffelser i årets budsjett.
– I grunnen ikke, da vi ikke hadde spesielle forventninger til dette budsjettet siden Legemiddelmeldingen ligger til behandling i Stortinget, sier Ulltveit.

Saker som er relevante for LMIs medlemmer:

Legemiddelkontrollavgift: Avgiften legges på legemiddelprodusentenes omsetning, og skal bl.a. finansiere Legemiddelverkets arbeid med kvalitetskontroll, bivirkningsovervåkning, informasjonsvirksomhet osv. Det foreslås å øke avgiften fra 0,6 pst til 0,7 pst. i 2016.

Økte inntekter til Legemiddelverket: 35 millioner kroner.

  • 12,5 mill. kroner til dekning av flyttekostnader
  • 8 mill. kroner til nytt system for bivirkningsovervåking
  • 5,6 mill. kroner til implementering av ny forordning om klinisk utprøvning
  • 4 mill. kroner til registrering av homøopatiske legemidler
  • 5 mill. kroner til styrking av arbeidet med vurdering av legemidler i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten


Vaksiner:
Det foreslås 72 mill. kroner knyttet til at kvinner opp til 26 år gis tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV) gjennom et opphentingsprogram i 2016 og 2017. Dette forslaget blir godt mottatt av medlemmene i LMIs vaksineutvalg.

– Legemiddelindustrien imøteser regjeringens satsning på vaksiner. I vårens legemiddelmelding ble det foreslått et vaksinasjonsprogram for voksne. I tråd med dette foreslår regjeringen i dagens statsbudsjett å tilby HPV-vaksine gratis til alle unge kvinner opp til 26 år. Dette er et viktig folkehelsetiltak som vil kunne forebygge HPV-relatert kreft, f.eks. livmorhalskreft, og andre sykdommer forårsaket av dette viruset. Hvert år opereres 3000 kvinner for alvorlige forstadier til livmorhalskreft – dette tallet vil nå kunne bli betydelig redusert, uttaler de.

Legemidler:

  • Nye legemidler i blåreseptordningen: Ingen nye legemidler foreslås tatt inn. Det kan skyldes at få/ingen legemidler for tiden er felt av bagatellgrensen etter at den ble hevet til 25 millioner kroner i forrige statsbudsjett.
  • Legemidler til behandling av hepatitt C, samt veksthormoner, blodkoagulasjonsfaktorer, immunstimulerende legemidler og anemilegemidler: Finansieringsansvaret for disse foreslås overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene (h-resept) fra 1. januar 2016. Finansieringsansvaret utgjør nærmere 1, 2 mrd. kroner.
  • Legemidler til behandling av AMD (våt makuladegenerasjon): Det foreslås at finansieringsansvaret for disse fortsatt skal ligge i sykehus.
  • Nye legemidler til behandling av høyt kolesterol og hjertesvikt: Departementet jobber med mulige tiltak for å få en kontrollert innføring av nye legemidler til behandling av høyt kolesterol og hjertesvikt som kommer på markedet i løpet av høsten 2015.

Endring av apotekavanse: Det foreslås å redusere apotekenes avansesats for den del av maksimalpris som overstiger 200 kroner fra 3 til 2,5 % Samtidig foreslås det å heve tillegget for legemidler i reseptgruppe A og B fra 10 til 15 kroner. Dette vil gi en innsparing på 30 mill. kroner, fordelt med 20 mill. kroner på folketrygden og 10 mill. kroner for helseforetakene.

Metodevurderingssystemet: Det foreslås 10 mill. kroner til Nasjonalt system for innføring av nye metoder (Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet) for å styrke kapasiteten til utarbeidelse av metodevurderinger.

Apotekveiledning for astma- og kolspasienter: Det foreslås en prøveordning der førstegangsbrukere av astma- og kolsmedisiner får veiledning av farmasøyter i apotek. Årsaken er at 50 % av disse pasientene bruker medisinene feil. Anslått kostnad på veiledningstjenesten er 5 millioner kroner.

Kliniske studier, les: Flere gode nyheter for kliniske studier i statsbudsjettet

Forskning og innovasjon, les: Flere gode nyheter for forskning og innovasjon i statsbudsjettet

Nå skal budsjettet behandles i Stortinget gjennom noen hektiske høstuker.

– LMI vil bruke budsjettarbeidet til å støtte opp under det arbeidet vi ellers gjør i forbindelse med Legemiddelmeldingen. LMI vil derfor igjen adressere Metodevurderingssystemet og behovet for også å tenke innovasjon i innkjøp på legemiddelområdet. Dette blir særlig viktig nå som stadig flere legemidler blir omfattet av helseforetaksfinansiering, anbud og offentlige innkjøpsordninger, sier Ulltveit.