Ønsker fokus på verdsetting av fremskritt

– Det kan synes som om norske helsemyndigheter har en noe annen tilnærming i sine vurderinger av verdien av fremskritt i legemiddelbehandling enn det man ser i en del andre europeiske land sier Jan Marcus...

Publisert 21. mars 2019
LEGE: Jan Marcus Sverre er lege av bakgrunn. Han har bred erfaring fra forskjellige områder, og jobber nå med pasienttilgang og samfunnskontakt i Novo Nordisk.

Jan Marcus Sverre er direktør for Market Access og Public Affairs i Novo Nordisk Norge. Han mener at samfunnet står overfor vanskelige prioriteringer mellom ulike helsetiltak.

– Det argumenteres ofte med at samfunnet ikke har råd til å bekoste ny og dyr medikamentell behandling når denne gir begrensede forbedringer, eksempelvis som kun få måneders forlenget levetid. Dette kan høres rasjonelt ut, ikke minst dersom kostnaden for det nye legemidlet overskrider eksisterende standardbehandling regnet i kroner per vunnet levetid. Det er imidlertid behov for å erkjenne at det som regel må bygges sten på sten i forskning og utvikling av nye legemidler, og at betalingsviljen for disse begrensede forbedringene er en forutsetning for å sikre vesentlige fremskritt i medisinske behandlingstilbud på sikt.

Sverre er lege av bakgrunn og har en doktorgrad i epidemiologi fra Geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus. I tillegg til noe klinisk erfaring, særlig innen geriatri, har Sverre gjennom en lang karriere hatt ulike roller innen akademia, helseforvaltningen, konsulentvirksomhet og legemiddelindustrien, blant annet fra Nycomed Imaging, RPR/Aventis, Statens Legemiddelverk, Universitetet i Tromsø, Roche og nå Novo Nordisk.

– Jeg har således bred erfaring fra en rekke områder som jeg har stor glede av i min nåværende jobb som direktør for Market Access og Public Affairs; det vil pasienttilgang og samfunnskontakt, i Novo Nordisk. 

Bred og sammensatt erfaring

Før turen gikk til Novo Nordisk, fikk Sverre utløp for sitt gründergen ved å starte opp og utvikle konsulentfirmaet PharmEcon, i samarbeid med en kollega. Oppdragene omhandlet i hovedsak rådgivning innen helseøkonomi til offentlig og privat sektor med spesielt fokus på legemiddeløkonomi og tilstøtende områder. Etter åtte år i PharmEcon gikk turen til sekretariatet til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, før han fikk tilbud om å jobbe i Roche. For fem år siden startet Sverre i Novo Nordisk, et dansk legemiddelfirma som på verdensbasis har vært markedsledende innen diabetes i flere tiår. Selskapet har sitt hovedkontor i Danmark, og Novo Nordisk ble i Norge omorganisert til et selvstendig norsk datterselskap med alle funksjoner for rundt 2 år siden.

– Vi har en organisasjon med lave terskler for beslutninger og samarbeid, og raus takhøyde for initiativ og kreative løsninger. Det er spennende tider å være med på den raske utviklingen som skjer i Novo Nordisk, sier Sverre. 

Med bakgrunnen både fra industrien og fra forvaltningen, opplever Sverre at det har skjedd endringer i beslutningstakeres prioriteringsgrunnlag på legemiddelområdet de siste årene.

– Jeg tror dessverre det er flere som opplever at det har vært en generell dreining hos sentrale beslutningstakere bort fra prinsipper om prioriteringer på grunnlag av legemidlers kostnadseffektivitet, mot prioriteringer som i stor grad baseres på legemidlers pris eller kostnader alene.


Det er en utfordring både for legemiddelindustrien og for helsemyndigheter dersom sentrale prinsipp i prioriteringsmeldingen og regjerningens overordnede legemiddelpolitiske mål uthules som en konsekvens av ensidig fokus på lavest mulig pris

Jan Marcus Sverre

Sverre viser til overordnede målsettinger i Legemiddelmeldingen fra 2015, som omfatter god kvalitet ved behandling med legemidler, likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, lavest mulig pris på legemidler og tilrettelegging for forskning og innovasjoner.

– Det er en utfordring både for legemiddelindustrien og for helsemyndigheter dersom sentrale prinsipp i prioriteringsmeldingen og regjeringens overordnede legemiddelpolitiske mål uthules som en konsekvens av ensidig fokus på lavest mulig pris. Min opplevelse er at legemiddelindustrien har god forståelse for at det må gjøres prioriteringer og at disse må gjøres på et forsvarlig grunnlag. Gode prioriteringer innebærer imidlertid også en rimelig økonomisk verdsetting av nye legemidler som dekker medisinske behov, og tilfører helsegevinst utover det den etablerte behandlingen gjør, sier Sverre.

Nytt satsingsområde

Novo Nordisk sin primære portefølje er knyttet til diabetes, men de jobber også aktivt med hemofili, veksthormon og kvinnehelse. Et nytt satsingsområde for Novo Nordisk, er medikamentell behandling av pasienter med fedme og sykelig overvekt som utgjør samfunnsmessige og individuelle utfordringer, med betydelige kliniske og økonomiske konsekvenser. Sverre er derfor glad for den økende offentlige oppmerksomheten rundt fedme og sykelig overvekt som en epidemi som rammer både globalt og nasjonalt.


Pasientene med sykelig overvekt er ofte en stigmatisert gruppe. Det er per i dag begrenset med behandlingsmuligheter. Forskning og utvikling av effektive legemidler til behandling av fedme og overvekt er derfor et vesentlig satsingsområde

– Pasientene med sykelig overvekt er ofte en stigmatisert gruppe. Det er per i dag begrenset med behandlingsmuligheter. Forskning og utvikling av effektive legemidler til behandling av fedme og overvekt er derfor et vesentlig satsingsområde, og en viktig del av Novo Nordisk sin forskningsportefølje, sier Sverre og påpeker at multifaktorielle tilnærminger på området er en forutsetning for å møte de mange utfordringene knyttet til fedme og sykelig overvekt på en hensiktsmessig måte.

Forutinntatte forestillinger om legemiddelindustrien

Sverre innrømmer at han selv var litt betenkt før han gikk fra klinisk arbeid og forskning til legemiddelindustrien. Hans medstudenter fra studiene er fortsatt skeptiske til hans nå mangeårige karriere innen legemiddelindustrien.

– Det er bred enighet om at legemidler er en forutsetning for et effektivt helsevesen, og at det er ingen andre enn industrien som kan bidra med tilgang til nødvendig forskning og utvikling av legemidler. Til tross for dette, og for omdømmearbeidet som LMI har frontet i flere år, er det mange forutinntatte oppfatninger og vrangforestillinger om legemiddelindustrien som det er vanskelig å korrigere. Det er et klart behov for bedre kommunikasjonskanaler og dialog for å motvirke tendensiøse og lite konstruktive holdninger, som til en viss grad preger alle involverte aktører.


Til tross for omdømmearbeidet som LMI har frontet i flere år, er det mange forutinntatte oppfatninger og vrangforestillinger om legemiddelindustrien som det er vanskelig å korrigere

En stor drivkraft for Sverres engasjement i legemiddelindustrien er samfunnsperspektivet som for ham er vesentlig i arbeidet i Novo Nordisk.

– Det oppleves meningsfylt å bidra til at store grupper av pasienter får tilgang til forbedret legemiddelbehandling innen forsvarlige økonomiske rammer. Samtidig er bevisstheten om at vi bidrar til å forlenge liv med gode leveår en viktig inspirasjonskilde, sier Jan Marcus Sverre.

Les også:

Anestesilege med mange år i lufta

Psykiatri, legemiddelindustri og myter

Fra stolt sykehuslege til like stolt industrilege