Industriinitiativ gir nytt kunnskapsgrunnlag om årsaker til forsinkelser  

The European Access Hurdles Portal, som ble lansert sammen med WAIT-tallene, ønsker å bedre åpenheten om årsakene til forsinket og manglende tilgjengelighet av nye innovative legemidler.

Publisert 28. april 2023

EFPIA publiserer 28. april hele tre rapporter, som sammen tegner et bilde av tilgang til nye medisiner, og årsaker til forsinkelser, i Europa: 

  • EFPIA Patients W.A.I.T.-analyse, som viser tilgangen til medisiner i hvert enkelt land, og hvor lang tid det tar før pasienter får tilgang. Dette er en årlig analyse som har blitt gjennomført siden 2004 
  • Rapport om Root Causes Analysis, som ser på årsaker for forsinkelser i innlevering av søknader om pris og refusjon (P&R), og P&R-beslutninger. Rapporten viser til 10 hovedårsaker fordelt på ulike kategorier. Årsakene varierer mellom de ulike regionene i Europa, i vestlige deler skyldes forsinkelsene i stor grad skyldes i stor grad metodevurderingsprosesser og dokumentasjonskrav 
  • The European Access Hurdles Portal er et nytt industriledet initiativ fra EFPIA for å øke åpenheten om de grunnleggende årsakene til manglende tilgjengelighet av innovative medisiner i Europa. Hensikten med portalen er å identifisere de grunnleggende årsakene til forsinkelser i innlevering av pris og refusjon (P&R) og beslutningsprosesser i de ulike europeiske landene 

Les også: Årets WAIT-tall om legemiddeltilgang viser fortsatt nedgang i Norge 

Dette industriinitiativet er et viktig steg for å sikre bedre kunnskap og innsikt som kan brukes for å bedre tilgjengeligheten for nye, innovative legemidler i Europa. Portalen skal bidra til økt transparens når det gjelder årsaker til at nye legemidler ikke blir tilgjengelige, eller årsaker til forsinket tilgjengelighet.  

Dataene presentert i den første rapporten fra portalen, inneholder informasjon om produkter som mottok markedsføringstillatelse mellom januar 2021 og juni 2022, i alt 32 produkter.  

Portalens rolle er å forbedre åpenheten om årsakene til utilgjengelighet og forsinkelse, inkludert miljøets rolle og innvirkning på kommersielle beslutninger. Portalen samler inn data om hvorvidt et produkt har søkt refusjon og refusjonsstatus og årsak til forsinkelser. 

Oppsummering av funnene:

Funnene fra første uttrekk fra Access Hurdle portal kan leses her som rapport. 

Eller oppsummert i en ppt her.

Dataene fra portalen støtter opp under EFPIAs Root Causes Analysis, som peker på årsaker til forsinkelser i tilgang til nye legemidler i Europa.  

Se hele Root Causes Analysis-rapporten her.

Og Root Causes Analysis-oppsummeringen her.